Curfex

Các điều khoản và điều kiện

1. GIỚI THIỆU VỀ TRANG WEB

Chào mừng đến với curfex.com ('Trang web'). Trang web cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua mạng Internet ('Dịch vụ').

Curfex Japan, Inc. là Nhà cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền loại thứ hai được đăng ký với Thủ tướng Chính phủ theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán Nhật Bản (Đạo luật số 59 ngày 24 tháng 6 năm 2009, 'Đạo luật Dịch vụ Thanh toán' '(Số đăng ký: số 00059, Cục Tài chính Địa phương Kanto).

Curfex Japan, Inc. (gọi chung là 'Curfex') cung cấp quyền truy cập và sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ Dịch vụ liên quan nào của Trang web. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này ('Điều khoản').


2. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Ngoài ra, bạn cũng xác nhận việc chấp nhận các Điều khoản này bằng cách nhấp vào để chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản mà Curfex cung cấp các tùy chọn này cho bạn trên Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng ngừng sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào ngay lập tức. Các tài liệu bổ sung sau đây phải được đọc kèm theo với các Điều khoản:

 1. Chính Sách Bảo Mật

 2. Chính Sách Cookie

 3. Các Câu Hỏi Thường Gặp

 4. Chính sách về bồi thường và các biện pháp khác đối với tổn thất của thành viên do bởi yêu cầu của người không có thẩm quyền mà ngược với ý định của người dùng (‘Chính sách bồi thường’)

 5. Chính sách Thẻ (áp dụng khi sử dụng Dịch vụ Thẻ)

 6. Hướng dẫn Xử phạt

Khi chấp nhận các Điều khoản, bạn cũng đồng ý với việc trao đổi thông tin với Curfex bằng các phương thức điện từ thông qua email hoặc thông báo trên Trang web của chúng tôi.


3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên và là cư dân của Nhật Bản để truy cập Dịch vụ.

Để truy cập Dịch vụ liên tục, trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản khách hàng thông qua Trang web ('Tài khoản'). Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tài khoản, bạn sẽ là thành viên đã đăng ký của Trang web ('Thành viên') và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản.

Bạn có thể yêu cầu giao dịch một lần lên đến 100.000 Yên Nhật mà không cần đăng ký (‘Người không phải thành viên’). Tuy nhiên, để có quyền truy cập liên tục vào Dịch vụ của chúng tôi, Người không phải là thành viên sẽ cần phải hoàn tất việc đăng ký Tài khoản và trở thành Thành viên. Những người không phải là thành viên cũng bị ràng buộc với các Điều khoản.


4. CẤM CÁC TÀI KHOẢN TRÙNG LẶP

Curfex sẽ từ chối việc đăng ký nhiều tài khoản của một Thành viên theo quy định của Chính sách Xác Minh Khách Hàng của chúng tôi (‘KYC’). Ngoại lệ duy nhất của quy tắc là khi Thành viên có cả tài khoản cá nhân và tài khoản công ty với Curfex và Thành viên đóng vai trò là đại diện công ty được ủy quyền đối với các tài khoản công ty. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc công ty sẽ chỉ được hưởng một Tài khoản.


5. XÁC MINH KHÁCH HÀNG CỦA BẠN (‘KYC’)

Curfex sẽ thực hiện xác minh danh tính được quy định trong Đạo luật Phòng chống Chuyển giao Tài sản do Phạm tội (Đạo luật số 22 ngày 31 tháng 3 năm 2007) và các luật và quy định có liên quan khác khi bạn đăng ký Tài khoản.

Bạn phải nộp các tài liệu xác minh danh tính theo quy định của Curfex theo cách thức được Curfex quy định tại thời điểm này.

Các thủ tục đăng ký Thành viên sẽ được hoàn thành sau khi việc xác minh danh tính của Thành viên được thông qua bằng

 1. Xác minh khách hàng trực tuyến (eKYC): Tự chụp ảnh: Thành viên tự chụp ảnh của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn xác minh khách hàng trực tuyến (e-KYC) của chúng tôi trong quá trình đăng ký Tài khoản của Thành viên. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho Tài khoản Cá nhân; hoặc
 2. Bưu điện: Thành viên nhận được thư bảo đảm do Curfex gửi đến địa chỉ của Thành viên.

Curfex sẽ được quyền truy cập thông tin từ các cơ sở dữ liệu công khai và riêng tư khác nhau để xác minh danh tính của bạn. Curfex cũng sẽ có quyền từ chối việc đăng ký Tài khoản của bạn theo quyết định của mình sau khi xem xét những thông tin mà Curfex có.


6. XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Curfex rất coi trọng quyền bảo mật riêng tư của bạn và ngoài ra, bất kỳ thông tin cá nhân nào mà các Thành viên cung cấp thông qua việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ đều phải tuân theo Chính sách Bảo mật của Curfex có trên Trang web. Chính sách Bảo mật này được coi là hợp nhất như một phần của các Điều khoản này.

Curfex sẽ xử lý thông tin cá nhân của Thành viên theo “Quy định của Công ty liên quan đến quản lý thông tin người dùng” do Curfex đề ra.

Curfex sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu. Các bên thứ ba này có thể

 1. Bên thứ ba thuê ngoài để thực hiện Dịch vụ (‘Thanh toán’) theo yêu cầu của bạn;
 2. Các cơ quan quản lý nhằm mục đích phòng chống chuyển giao tài sản thu được từ phạm tội hoặc bất kỳ luật và quy định nào khác mà Curfex phải tuân theo.

Một số bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như bảng dưới đây.

Nơi đến/ Nước đến Mối quan hệ với Công ty Mục đích sử dụng thông tin của nơi đến Nội dung thông tin cung cấp
Curfex (HK) Limited Tổng công ty Phát hành quỹ chuyển tiền, phát triển / duy trì và quản lý hệ thống chuyển tiền và quản lý rủi ro hệ thống Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày sinh, tài khoản người dùng, thông tin chuyển tiền và các thông tin khác cần thiết cho việc đăng ký thành viên và xử lý chuyển tiền
Malaysia Nhà thầu bảo trì hệ thống và kiểm tra Để thực hiện công việc bảo trì hệ thống và kiểm tra Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày sinh, tài khoản người dùng, thông tin chuyển tiền và các thông tin khác cần thiết cho việc đăng ký thành viên và xử lý chuyển tiền
Danh sách các quốc gia có thể chuyển tiền Bên thuê ngoài để thanh toán các khoản chuyển tiền Để thanh toán các khoản chuyển tiền Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày sinh, tài khoản người dùng, thông tin chuyển tiền và các thông tin khác cần thiết cho việc đăng ký thành viên và xử lý chuyển tiền

7. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

Với tư cách là Thành viên, bạn đồng ý tuân thủ những điều sau:

 1. Bạn xác nhận rằng tất cả các thông tin và tài liệu được cung cấp cho Curfex là đúng sự thật, chính xác và cập nhật mới nhất.
 2. Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi:
  1. Các Điều khoản; và
  2. Bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận rộng rãi trong các phạm vi quyền hạn;
 3. Bạn có trách nhiệm duy nhất trong việc bảo vệ bí mật của mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Mọi việc sử dụng thông tin đăng ký của bạn (ví dụ: mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập tài khoản) bởi bất kỳ người nào khác, hoặc bên thứ ba đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Curfex về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào mà bạn đã biết;
 4. Quyền truy cập của bạn và việc sử dụng Trang web là có giới hạn, không thể chuyển nhượng và chỉ cho phép bạn sử dụng Trang web cho các mục đích mà được Curfex cung cấp trong Dịch vụ. Bên thứ ba thay mặt bạn sử dụng Dịch vụ trên Tài khoản của bạn là hoàn toàn bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp bạn là người đại diện của công ty khi được ủy quyền cho tài khoản công ty; và
 5. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong yêu cầu thanh toán được gửi cho Curfex (‘Hướng dẫn’) là chính xác. Giao dịch không thể bị hủy sau khi Thanh toán đã được Curfex thực hiện.

Curfex có quyền điều tra bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào hoặc hoạt động bất hợp pháp của các Thành viên. Nếu Curfex có bằng chứng và/hoặc lý do chính đáng để tin rằng đã có sự vi phạm hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ được nêu ở trên, Curfex có thể tiến hành hủy ngay lập tức mọi yêu cầu thanh toán chưa thực hiện mà bạn có và/hoặc tạm ngưng Tài khoản của bạn khỏi tất cả các Dịch vụ. Curfex cũng sẽ được quyền cung cấp thông tin có liên quan đến Thanh toán bao gồm thông tin cá nhân của Thành viên cho các cơ quan quản lý và các tổ chức khác nếu cần. Curfex cũng có thể giữ lại tiền của khách hàng khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý và các tổ chức khác.

Curfex sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc Thành viên tiết lộ mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập tài khoản cho bên thứ ba.

Curfex không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào mà Thành viên phải gánh chịu do các Khoản thanh toán được thực hiện theo Yêu cầu của Thành viên.


8. DỊCH VỤ

8.1. Điểm Chính Dịch Vụ của Chúng Tôi

Curfex sẽ thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền được xác định từ Thành viên sau khi Thành viên chỉ định bên được nhận các khoản tiền đó (‘Người nhận tiền’) dựa trên những Yêu cầu do Thành viên gửi và nó phải phù hợp với Điều khoản sử dụng này. Những yêu cầu đó phải có tất cả các thông tin có liên quan cần thiết. Những thông tin được yêu cầu này phải phù hợp với các điều kiện quy định trong Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong Yêu cầu là chính xác và đầy đủ.

Thỏa thuận dịch vụ thanh toán sẽ được thiết lập giữa Curfex và Thành viên khi Curfex nhận được số tiền cần thiết cho việc chuyển tiền ('Số tiền chuyển') và các khoản phí mà Curfex tính để thực hiện Dịch vụ này ('Phí dịch vụ').

Trong trường hợp Curfex thuê ngoài bên thứ ba cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ thì thỏa thuận dịch vụ thanh toán sẽ vẫn có hiệu lực giữa Curfex và Thành viên và nó sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của Curfex và Thành viên.

8.2. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thành viên phải chỉ định được Số tiền cần chuyển khoản hoặc số tiền mà Người nhận phải nhận được ('Số tiền nhận được') và gửi yêu cầu cho Curfex bằng một trong các phương pháp sau:

 1. Chỉ Định Số Tiền Chuyển: Thành viên sẽ chỉ định Số tiền chuyển bằng nội tệ của Thành viên, Ví dụ Yên Nhật, và Số tiền phải nhận được bằng nội tệ của Người nhận thanh toán sẽ được tính dựa trên Số tiền chuyển được chỉ định chuyển khoản.
 2. Chỉ Định Số Tiền Phải Nhận Được: Thành viên sẽ chỉ định Số tiền phải nhận được bằng nội tệ của Người nhận thanh toán và Số tiền chuyển bằng nội tệ của Thành viên sẽ được tính dựa trên Số tiền phải nhận mà được chỉ định từ trước.

Curfex sẽ sử dụng một tỷ giá hối đoái đã định nếu áp dụng khi tính toán Số tiền chuyển khoản hoặc Số tiền phải nhận được. Tỷ giá hối đoái này sẽ là tỷ giá trung bình của thị trường được công bố bởi currencylayer hoặc xe.com, và được tính tại thời điểm Curfex nhận được yêu cầu chuyển khoản của bạn. Tuy nhiên, phương pháp xác định tỷ giá hối đoái có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và đơn vị tiền tệ. Khi nhận được yêu cầu chuyển khoản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Báo giá quy đổi tiền tệ với Số tiền chuyển và Số tiền nhận tương ứng, cùng với đó là tỷ giá hối đoái đã được sử dụng, ước tính thời gian chi trả và Phí dịch vụ. Tỷ giá hối đoái được cung cấp trong Báo giá sẽ có hiệu lực trong 24 giờ.

Sau khi gửi Yêu cầu, Thành viên sẽ chuyển Số tiền cần chuyển và Phí dịch vụ (như được cung cấp trong Báo giá) vào tài khoản ngân hàng do Curfex chỉ định.

Chúng tôi sẽ tiến hành Thanh toán cho người nhận sau khi nhận được Số tiền Chuyển khoản mà Thành viên cần chuyển cho chúng tôi và Phí dịch vụ ('Khoản tiền đã thanh toán).

Trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày bạn Thanh toán cho chúng tôi, thông báo Hoàn thành Chuyển khoản sẽ được gửi đến email của bạn và nó cũng cập nhật trên Tài khoản Curfex của bạn trên Trang web. Mục đích của điều này là cho công việc lưu trữ hồ sơ của bạn và kết thúc Dịch vụ liên quan đến những Yêu cầu chuyển khoản mà bạn cung cấp cho chúng tôi từ trước. Việc xác nhận Hoàn tất chuyển khoản như vậy của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở nỗ lực cao nhất. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, Curfex sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.

8.3. Lưu ý về Dịch vụ của chúng tôi
 1. Dịch vụ của chúng tôi có giới hạn trên 1.000.000 Yên Nhật cho mỗi giao dịch (không bao gồm phí giao dịch) hoặc số ngoại tệ khác tương đương với số đó. Đối với các giao dịch được yêu cầu từ Trang web của chúng tôi, mức phí tối thiểu là 500 Yên Nhật cho mỗi giao dịch.
 2. Bất kỳ yêu cầu nào nhận được sau 5 giờ chiều theo giờ Nhật Bản vào ngày làm việc hoặc không phải vào ngày làm việc sẽ được coi là đã nhận được vào ngày làm việc tiếp theo.
 3. Chúng tôi hứa với các Thành viên rằng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện đúng tỷ giá hối đoái được cung cấp trong báo giá, tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự giảm sút nào trong số tiền nhận được do những thay đổi trên thị trường ngoại hối. Trên tinh thần thiện chí, tỷ giá hối đoái sẽ được làm mới theo tỷ giá trung bình mới nhất của thị trường tại thời điểm nhận được số tiền đã thanh toán của bạn khi
  1. Tỷ giá hối đoái thay đổi từ 2% trở lên trong khoảng thời hạn có hiệu lực là 24 giờ; hoặc
  2. Số tiền cần thiết cho chuyển khoản mà Curfex nhận được từ bạn chỉ có sẵn trong tài khoản của Curfex sau khoảng thời hạn hiệu lực là trong vòng 24 giờ.
 4. Trong trường hợp tỷ giá hối đoái được làm mới, Thành viên sẽ nhận được email và thông báo trong Tài khoản để xác nhận lại lựa chọn của họ trong trường hợp tỷ giá hối đoái được làm mới. Đây là một trong hai
  1. Curfex sẽ tiến hành Thanh toán với tỷ giá hối đoái được làm mới. Báo giá đã sửa đổi sẽ cung cấp cho bạn với tỷ giá hối đoái đã được cập nhật và Số tiền nhận được cũng được cập nhật theo đó; hoặc
  2. Curfex sẽ hủy bỏ Yêu cầu trước đó và tiến hành hoàn trả Số tiền đã nhận được từ bạn (trừ Phí hoàn tiền) vào tài khoản được chỉ định của bạn để hoàn lại tiền (‘Tài khoản hoàn lại’) trong hồ sơ Tài khoản của bạn; hoặc
  3. Curfex sẽ cung cấp cho bạn Báo giá đã sửa đổi với tỷ giá hối đoái đã được cập nhật, Số tiền chuyển được cập nhật và chênh lệch về Số tiền chuyển. Khi tỷ giá hối đoái thay đổi này theo hướng có lợi cho bạn, thì cộng thêm số tiền bổ sung sau quy đổi mới vào Quỹ tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi trước đó và sẽ được hoàn lại vào Tài khoản hoàn tiền của bạn. Khi tỷ giá hối đoái thay đổi so với bạn, bạn sẽ cần gửi khoản chênh lệch cho chúng tôi trước khi chúng tôi tiến hành Thanh toán. Trong trường hợp chúng tôi không nhận được khoản chênh lệch này trong vòng 24 giờ tới kể từ khi Báo giá sửa đổi đã cung cấp lại cho bạn, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả các Khoản tiền đã nhận (trừ đi Phí hoàn lại).
  Mọi cập nhật sẽ được gửi đến email của bạn và nó cũng sẽ được cập nhật trong Tài khoản của bạn trên Trang web.
 5. Yêu cầu sẽ bị hủy sau năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán nếu Curfex không nhận được Khoản tiền cần thiết từ bạn để thực hiện việc Thanh toán cho người nhận chỉ định từ bạn. Một email hủy sẽ được gửi đến cho bạn và Tài khoản của bạn trên Trang web sẽ được cập nhật theo đó.
 6. Mọi yêu cầu hủy bỏ Thanh toán chỉ có thể thực hiện được nếu Thanh toán chưa được xử lý. Trong trường hợp Khoản thanh toán đã được xử lý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại tiền hoặc bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu.
 7. Liên quan tới một số Yêu cầu nhất định từ các Thành viên, Curfex có thể yêu cầu các Thành viên cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để chứng minh Tình Trạng Tài sản và Thu nhập của mình (Nguồn tiền hoặc Nguồn của cải) trước khi Thanh toán được xử lý để thực hiện các Nghĩa vụ Tuân thủ AML (Chống rửa tiền). Curfex sẽ có toàn quyền quyết định sau khi xem xét kỹ lưỡng xem thông tin hoặc tài liệu bổ sung được cung cấp có đủ để tiến hành Thanh toán hay không.
 8. Chúng tôi có quyền từ chối Yêu cầu của bạn khi:
  1. Thông tin được cung cấp không chính xác và đầy đủ;
  2. Chúng tôi được yêu cầu thực hiện các Nghĩa vụ Tuân thủ AML (chống rửa tiền).
 9. Trong trường hợp Yêu cầu của bạn bị Curfex từ chối, sẽ có một khoản phí quản lý được tính cho Thành viên và phí này sẽ được khấu trừ từ Khoản tiền mà bạn đã thanh toán. Số dư trong số đó sẽ được hoàn trả cho Thành viên vào tài khoản ngân hàng mà được chỉ định đứng tên Thành viên (không thể hoàn lại tiền vào tài khoản của bên thứ ba).
 10. Trong trường hợp thông tin Người nhận thanh toán không chính xác theo như được cung cấp trong Yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách hợp lý trong việc thu hồi khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu.

9. THỜI GIAN TIÊU CHUẨN ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN KHOẢN

Khoảng thời gian tiêu chuẩn từ lúc thực hiện chuyển khoản cho đến khi Số tiền nhận được nằm trong tài khoản của Người nhận thanh toán tùy thuộc vào quốc gia mà ngân hàng của Người nhận thanh toán đặt trụ sở, nói chung ngày hoàn thành sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng (trừ khi Công ty nhận được tiền gửi ngân hàng sau 15 giờ 00). Tuy nhiên, ngày hoàn thành có thể bị trì hoãn nếu các Thành viên được yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Khoảng thời gian tiêu chuẩn để thực hiện từ lúc chuyển đến khi tiền được nhận trong tài khoản người nhận cũng sẽ được hiển thị trên màn hình khi bạn thực hiện một Yêu cầu và thời gian tiêu chuẩn nhận đó cũng hiển thị trong Báo giá.


10. PHÍ DỊCH VỤ

Các khoản phí mà Curfex tính để thực hiện Thanh toán ('Phí dịch vụ') sẽ là một phần trăm (1%) trên tổng số tiền thanh toán (các phân số nhỏ hơn một (1) Yên sẽ được làm tròn thành nguyên một Yên), trừ khi có quy định khác. Bạn sẽ được thông báo về Phí dịch vụ thực tế khi bạn thực hiện một Yêu cầu và các khoản phí cũng sẽ được cung cấp cho bạn trong Báo giá. Phí Dịch vụ được tính sẽ không vượt quá ba phần trăm (3%) tổng số tiền thanh toán. Phí dịch vụ này sẽ do bạn chịu và được hiển thị cùng với Tổng số tiền chuyển.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Phí dịch vụ bị trả lại hoặc bị từ chối do bất kể lý do là gì như bởi tổ chức tài chính của bạn hoặc không thanh toán nguyên nhân do bạn với bất kỳ lý do nào khác nữa thì bạn phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí nào bao gồm cả phí và lệ phí ngân hang mà liên quan đến Phí dịch vụ. Chúng tôi cũng có quyền từ chối Thanh toán cho đến khi nhận được Phí dịch vụ.

Trong trường hợp bạn thanh toán cho một số công ty nhất định có thỏa thuận dài hạn với Curfex ('Công ty cung cấp dịch vụ'), Phí dịch vụ của bạn có thể được miễn. Phí Dịch vụ áp dụng cho trường hợp này của bạn cũng sẽ được hiển thị trong thông báo Hoàn tất chuyển tiền của bạn.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Curfex có thể thay đổi Phí dịch vụ bất kỳ lúc nào.


11. TÌNH TRẠNG & LỊCH SỬ GIAO DỊCH

Thành viên sẽ có thể truy cập và xem lại tình trạng của bất kỳ Yêu cầu nào của mình mà chưa được giải quyết và cùng với đó là lịch sử giao dịch với Curfex bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn trên Trang web.


12. XUẤT GIẤY BIÊN NHẬN

Trong trường hợp các Thành viên gửi Yêu cầu và thỏa thuận dịch vụ thanh toán được thiết lập theo quy định tại Điều 8.1, Công ty sẽ xuất Báo giá cho Người dùng chi tiết nội dung yêu cầu chuyển tiền và số tiền chuyển, v.v.

Sau khi hoàn tất Thanh toán, Thành viên sẽ nhận được một biên nhận (‘Hoàn tất chuyển tiền’) ghi chi tiết nội dung yêu cầu chuyển tiền và số tiền chuyển, v.v.

Các Thành viên phải đồng ý trước rằng Curfex có thể cung cấp Báo giá và Hoàn thành Chuyển khoản cho Thành viên dưới dạng điện tử như email và / hoặc hiển thị trên Trang web.


13. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Cũng sẽ có một khoản phí quản lý được tính cho việc hoàn tiền ('Phí hoàn tiền') lên đến 300 Yên Nhật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây. Curfex sẽ khấu trừ Phí hoàn tiền này và Phí dịch vụ Curfex từ số Tiền mà Thành viên đã thanh toán cho Curfex. Số dư trong số đó sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng do Thành viên đứng tên mà họ tự chọn (không thể hoàn lại tiền vào tài khoản của bên thứ ba).

 1. Khi Thành viên yêu cầu hủy Thanh toán và Khoản thanh toán chưa được xử lý;
 2. Khi Curfex từ chối yêu cầu của Thành viên;
 3. Khi các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được chỉ định để thực hiện Thanh toán đã từ chối Thanh toán do các Thành viên cung cấp thông tin không chính xác, các yêu cầu theo quy định của họ hoặc bất kỳ lý do hợp lệ nào khác và số quỹ tiền được trả lại cho Curfex;
 4. Khi tài khoản của Người nhận thanh toán không hợp lệ, không thể thanh toán và tiền sẽ được trả lại cho Curfex.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại Phí Dịch vụ cho bạn trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc theo quyết định của chúng tôi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mà cho rằng việc làm như vậy là hợp lý trong mọi trường hợp. Chúng tôi cũng có quyền chuyển bất kỳ khoản lỗ tỷ giá hối đoái nào cho Thành viên (nếu có) và chi phí này sẽ được khấu trừ vào số Tiền thanh toán mà chúng tôi đã nhận được.


14. THUÊ NGOÀI

Curfex có thể thuê ngoài bên thứ ba cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ khi thấy cần thiết.


15. LIÊN LẠC GIỮA THÀNH VIÊN VÀ CURFEX

Các trường hợp có thể phát sinh đòi hỏi phải trao đổi thông tin bằng văn bản giữa Curfex và các Thành viên. Với lý do này, khi đồng ý với các Điều khoản này, các Thành viên sẽ đồng ý trao đổi thông tin với Curfex bằng các phương tiện điện từ qua e-mail, cuộc gọi điện thoại hoặc thông báo trên Trang web. Curfex cũng có thể gửi thư qua bưu điện cho bạn như theo yêu cầu.


16. LƯU Ý CHUNG

Việc chúng tôi chấp nhận bạn với tư cách là Thành viên là do chúng tôi toàn quyền quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và chúng tôi có quyền từ chối việc mở tài khoản khách hàng cho bạn mà không cần phải nêu rõ lý do.

Không có quy định nào trong Điều khoản này được xem là giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ bảo đảm, bảo hành, tuyên bố hoặc điều kiện nào mà nó được ngầm hiểu hoặc ràng buộc bởi pháp luật, điều đó có nghĩa nó sẽ có thể không bị giới hạn hoặc bị loại trừ bởi luật nào.

Theo điều khoản này, và trong phạm vi luật pháp cho phép:

 1. Tất cả các điều khoản, bảo đảm, bảo hành, tuyên bố hoặc điều kiện không được nêu rõ ràng trong Điều khoản đều bị loại trừ; và
 2. Curfex sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể thấy trước một cách hợp lý nhưng do chúng tôi không đáp ứng được luật lệ Bảo Đảm Dành Cho Người Tiêu Dùng hiện hành), mất lợi nhuận hoặc cơ hội, hoặc thiệt hại đối với danh tiếng phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này (bao gồm cả việc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc việc cung cấp Dịch vụ chậm trễ) cho dù theo luật thông thường, theo hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), trong vốn chủ sở hữu, theo quy chế hoặc theo cách khác.

Việc sử dụng Trang web và các Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn. Mọi thứ trên Trang web và Dịch vụ được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Không có chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, người cộng tác và người cấp phép nào của Curfex đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm hay tuyên bố ngụ ý nào về Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào (bao gồm cả các sản phẩm hoặc Dịch vụ của Curfex) được đề cập trên Trang web. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn) mất mát hoặc thiệt hại mà bạn có thể phải chịu do bất kỳ điều nào sau đây:

 1. Không có khả năng thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc thanh toán bị chậm trễ do hậu quả của việc gián đoạn và chậm trễ đường truyền Internet, các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, rắc rối và chiến tranh, v.v., các hạn chế pháp lý, các biện pháp được thực hiện bởi chính phủ và các tổ chức công như tòa án và bất kỳ các trường hợp khác không liên quan đến Curfex;
 2. Tính chính xác, tính phù hợp hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin nào trên Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến Dịch vụ của nó (bao gồm tài liệu của bên thứ ba và quảng cáo trên Trang web);
 3. Chi phí phát sinh do bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào của Curfex; và
 4. Dịch vụ hoặc hoạt động liên quan đến các liên kết được cung cấp để thuận tiện cho bạn.

Curfex có quyền tạm ngừng hoặc gián đoạn việc cung cấp Dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu thấy cần thiết để tiến hành bảo trì hệ thống hoặc do lỗi trong đường truyền dữ liệu, phương tiện liên lạc và máy tính, v.v. Curfex không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất mà các Thành viên phải gánh chịu do việc đình chỉ hoặc gián đoạn việc cung cấp Dịch vụ.

Curfex không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà các Thành viên phải gánh chịu dựa trên việc Curfec từ chối cung cấp Dịch vụ theo các quy định nêu tại Điều 21.

Tổng trách nhiệm pháp lý của Curfex phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này mà cho dù phát sinh hay bao gồm cả theo hợp đồng, sai sót (bao gồm cả sơ suất), trong vốn chủ sở hữu, theo quy định hoặc theo cách khác, sẽ không vượt quá việc cung cấp Dịch vụ cho bạn.


17. PHÒNG NGỪA NHẦM LẪN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI DO NGÂN HÀNG THỰC HIỆN

Các Thành viên sẽ sử dụng Dịch vụ với sự hiểu biết về những điều sau:

 1. Các Dịch vụ khác với các giao dịch ngoại hối do các ngân hàng thực hiện, v.v.;
 2. Dịch vụ không chỉ định việc Curfex chấp nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn cố định (theo quy định tại Điều 2, Đoạn 4 của Đạo luật Ngân hàng);
 3. Dịch vụ không thuộc đối tượng phải chịu thanh toán bảo hiểm theo quy định tại Điều 53 Luật Bảo hiểm tiền gửi hoặc Điều 55 Luật Bảo hiểm tiết kiệm hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản;
 4. Các Thành viên được bảo vệ bởi hệ thống 'Tiền ký quỹ bảo đảm để Cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền' mà hệ thống này đã được thiết lập theo yêu cầu của Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Khoản tiền ký quỹ phải là một số tiền không được nhỏ hơn khoản nợ hàng ngày mà Curfex phải trả cho các thành viên của mình. Khoảng thời gian tính toán liên quan đến số tiền ký quỹ bảo đảm đó được tính trong đơn vị là một tuần, trong trường hợp thiếu hụt tiền ký quỹ, (các) khoản chênh lệch sẽ được gửi cho cơ quan quản lý trong vòng ba (3) ngày làm việc tiếp theo.
 5. Dựa trên quy trình thực hiện quyền được quy định trong Đạo luật về dịch vụ thanh toán, các Thành viên mà có thỏa thuận dịch vụ thanh toán nhưng chưa được Curfex thanh toán thì sẽ có quyền được hoàn lại tiền từ hệ thống 'Tiền ký quỹ bảo đảm để Cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền' cho đến khi Thanh toán hoàn tất tức là khi Người nhận tiền đã nhận được tiền theo yêu cầu; và
 6. Các Thành viên có thể nhận được tiền hoàn lại trong hệ thống 'Tiền ký quỹ bảo đảm để Cung cấp Dịch vụ Chuyển tiền' nếu các trường hợp áp dụng phát sinh, ví dụ: trong trường hợp Curfex phá sản, v.v.

18. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TRẢ LỜI KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẦU TƯ VẤN TỪ CÁC THÀNH VIÊN

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu tiết lộ, khiếu nại hoặc tư vấn nào liên quan đến Curfex, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tư vấn Khách hàng của chúng tôi tại:

 1. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Otemachi, 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
 2. Email: hello@curfex.com

 3. Giờ làm việc: 09:00 - 18:00 (trừ cuối tuần và ngày lễ)

Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi vào ngày làm việc tiếp theo. Xin lưu ý rằng phản hồi có thể bị chậm trễ tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn.


19. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Curfex sẽ chân thành trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc câu hỏi nào (‘Khiếu nại’) liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

 1. Thành viên có thể gửi khiếu nại liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi tại thông tin liên hệ của Curfex được liệt kê trong Điều 18.
 2. Xem xét bản chất của khiếu nại, Đơn vị Tư vấn Khách hàng sẽ
  1. Báo cáo Khiếu nại cho Ban Giám đốc và thực hiện hành động thích hợp; và
  2. Cung cấp thông tin về tình trạng nhanh chóng cho Ban Giám đốc, người sẽ (khi cần thiết) đưa ra chỉ thị cho Nhóm quản lý rủi ro tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp đối phó để ngăn chặn sự tái diễn của các vấn đề đó dựa trên các phát hiện.
 3. Nếu cần, Đơn vị Tư vấn Khách hàng của chúng tôi sẽ giới thiệu Thành viên với một tổ chức hỗ trợ giải quyết tranh chấp.
Tổ Chức Hỗ Trợ Giải Quyết Tranh Chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi liên quan đến Dịch vụ Curfex, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như sau:

 1. Trung tâm Giải quyết Tranh chấp của Hiệp hội Luật sư Tokyo (ĐT: 03-35810031)
 2. Trung tâm Trọng tài của Hiệp hội Luật sư Daiichi Tokyo (ĐT: 03-3595 8588)
 3. Trung tâm Trọng tài của Hiệp hội Luật sư Daini Tokyo (ĐT: 03-3581 2249)
Sơ Đồ Hệ Thống Giải Quyết và Khiếu20. LOẠI BỎ CÁC LỰC LƯỢNG CHỐNG XÃ HỘI

Thành viên tuyên bố với Curfex rằng bạn không thuộc nhóm tội phạm có tổ chức, thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức (bao gồm cả những người không quá 5 năm), gần như thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, một công ty liên kết với một nhóm tội phạm có tổ chức, kẻ tống tiền công ty (Sokaiya), những người ủng hộ phong trào xã hội (Shakaiundo Hyobogoro) hoặc Nhóm bạo lực tình báo đặc biệt (Tokushuchino Boryokushudan) hoặc tương đương với nhóm đó (tất cả được gọi là 'Lực lượng chống đối xã hội') và đảm bảo rằng thành viên sẽ không tham gia Lực lượng chống đối xã hội trong tương lai, chẳng hạn như

 1. Có quan hệ với Các Lực lượng Chống đối Xã hội được coi là đang kiểm soát việc kinh doanh
 2. Trường hợp Các Lực lượng Chống đối Xã hội được coi là có liên quan đáng kể đến việc quản lý
 3. Sử dụng mối quan hệ với Lực lượng chống đối xã hội một cách không công bằng với mục đích thu lợi bất chính cho bản thân, công ty của một ai hoặc bên thứ ba hoặc với mục đích gây tổn hại cho bên thứ ba
 4. Tham gia với Lực lượng chống đối xã hội, ví dụ cung cấp tiền hoặc lợi ích cho họ
 5. Nhân viên quản lý có mối quan hệ với Các Lực lượng Chống đối Xã hội mà các lực lượng này bị chỉ trích.

Thành viên cam kết không tham gia hoặc khiến bên thứ ba tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây

 1. Nhu cầu bạo lực;
 2. Yêu cầu bất hợp lý vượt quá trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm pháp lý;
 3. Hành vi đe dọa hoặc sử dụng bạo lực liên quan đến giao dịch với Curfex;
 4. Làm tổn hại danh tiếng của Curfex hoặc can thiệp vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng cách phổ biến tin đồn hoặc sử dụng gian lận hoặc vũ lực; hoặc
 5. Bất kỳ hành vi tương đương với các mục trước.

21. TỪ CHỐI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Curfex có thể, mà không cần thông báo trước, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và từ chối cung cấp Dịch vụ cho Thành viên nếu có bằng chứng và/hoặc lý do chính đáng để tin rằng bất kỳ trường hợp nào sau đây đã xảy ra:

 1. Các Thành viên có hành vi vi phạm pháp luật, quy định và các Điều khoản này;
 2. Các Thành viên có liên quan với bất kỳ mục nào và/hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào trong Điều 20, hoặc những người bị phát hiện là đã tuyên bố và khẳng định sai dựa trên các quy định tại Điều 20;
 3. Curfex đang thực hiện các quyền quy định tại Điều 5;
 4. Khi tên đăng ký hoặc địa chỉ của Thành viên không khớp với thông tin về nguồn gốc Số tiền chuyển (tài khoản ngân hàng, v.v.);
 5. Khi tên đăng ký hoặc địa chỉ của Thành viên không khớp với thông tin về nguồn gốc Số tiền chuyển (tài khoản ngân hàng, v.v.);
 6. Curfex có lý do để tin rằng Thành viên có liên quan đến bất kỳ tội phạm nào được dự đoán trước, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố;
 7. Các Thành viên đang sử dụng hoặc có thể sử dụng Dịch vụ cho các hành vi trái với trật tự công cộng, đạo đức và pháp lệnh;
 8. Các Thành viên không xác định được nơi ở;
 9. Các Thành viên kế thừa Tài khoản;
 10. Theo quan điểm của Curfex, Khi Curfex cung cấp Dịch vụ cho bạn mà không còn khả thi về mặt thương mại; hoặc
 11. Bất kỳ mục nào khác mà Curfex cho là có cơ sở hợp lý để từ chối Dịch vụ.

22. THỜI GIAN HỢP ĐỒNG

Thời hạn hợp đồng cho các Thành viên là 1 năm. Khi hết hạn hợp đồng, hợp đồng sẽ được tự động gia hạn thêm năm nữa, trừ trường hợp khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng.


23. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Thành viên có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được liệt kê trong Điều 18. Sẽ không bị tính phí chấm dứt hợp đồng.


24. THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Curfex có quyền xem xét và thay đổi bất kỳ Điều khoản nào bằng cách cập nhật trang này theo quyết định riêng sau khi suy xét kỹ lưỡng của mình. Curfex cũng có thể đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng Dịch vụ để tạo điều kiện cho việc thay đổi hoặc bãi bỏ đã nêu.

Curfex không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung hoặc việc bãi bỏ các Điều khoản này và Dịch vụ hoặc việc tạm ngừng cung cấp Dịch vụ do sự thay đổi hoặc bãi bỏ này.

Khi Curfex cập nhật Điều khoản, Curfex sẽ cố gắng để cung cấp cho bạn thông báo về các cập nhật đối với Điều khoản. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày chúng được công bố. Trước khi tiếp tục, chúng tôi khuyên bạn nên giữ một bản sao của Điều khoản để làm hồ sơ.


25. NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

Các Điều khoản này hoặc các quy định được trích dẫn rõ ràng cấu thành toàn bộ nội dung của thỏa thuận giữa Curfex và Thành viên và được ưu tiên hơn bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng nào trước đó giữa các bên.


26. CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web, Dịch vụ và tất cả các sản phẩm liên quan đều do Curfex sở hữu hoặc kiểm soát và bảo lưu.

Tất cả các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ và tên thương mại đều được sở hữu, đăng ký và/hoặc cấp phép bởi Curfex. Curfex cấp cho bạn giấy phép trên phạm vi thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, và có thể thu hồi khi bạn là Thành viên để:

 1. Sử dụng Trang web mà tuân theo các Điều khoản;
 2. Sao chép và lưu trữ Trang web và tài liệu có trong Trang web trong bộ nhớ đệm của thiết bị của bạn; và
 3. In các trang từ Trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng bạn.

Curfex không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào khác nữa liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ. Tất cả các quyền khác được bảo lưu tuyệt đối bởi Curfex.

Curfex giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Trang web và tất cả các Dịch vụ liên quan. Cho dù bất kể bạn làm gì hoặc liên quan đến Trang web thì sẽ không chuyển cho bạn bất kỳ:

 1. Tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên miền, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc bản quyền;
 2. Quyền sử dụng hoặc khai thác tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên miền, nhãn hiệu hoặc thiết kế sản phẩm; hoặc
 3. Một thứ, hệ thống hoặc quy trình là đối tượng của bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký hoặc bản quyền (hoặc sự điều chỉnh hoặc sửa đổi của một thứ, hệ thống hoặc quy trình đó).

Nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Curfex và sự cho phép của bất kỳ chủ sở hữu quyền liên quan nào khác, bạn không được phép: phát sóng, tái xuất bản, tải lên cho bên thứ ba, truyền, đăng, phân phối, hiển thị hoặc phát trước công chúng, điều chỉnh hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào liên quan đến Dịch vụ hoặc Dịch vụ của bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi các Điều khoản này có quy định khác. Sự ngăn cấm này không mở rộng đối với các tài liệu trên Trang web được cung cấp miễn phí để sử dụng lại hoặc thuộc tài sản công hữu.


27. CẤM CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC CẦM CỐ, V.V.

Người dùng không được chuyển nhượng, cho mượn, cầm cố hoặc thiết lập bất kỳ quyền nào của bên thứ ba đối với vị trí của Người dùng theo Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ và tất cả các quyền khác liên quan đến Dịch vụ.


28. LUẬT ÁP DỤNG

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sẽ được các Bên giải quyết thông qua việc trao đổi ý kiến thiện chí giữa các bên, nếu không thành công thì tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và tuân theo cơ quan pháp lý của Nhật Bản để giải quyết. Tòa án quận Tokyo sẽ có thẩm quyền xét xử bất kỳ vụ kiện tụng nào giữa các Bên tại phiên sơ thẩm.


29. TÁCH BIỆT ĐIỀU KHOẢN

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản này bị Tòa án phát hiện là không thể thi hành, phần đó sẽ được thi hành ở mức tối đa cho phép theo luật hiện hành. Phần còn lại của các Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.


30. NGÔN NGỮ CHI PHỐI

Thỏa thuận này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, và phiên bản tiếng Nhật của thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt về nội dung.