Curfex

Chính Sách Thẻ Ghi Nợ

1. Mục Đích

Chính sách Thẻ quy định các vấn đề liên quan đến dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua Internet do Curfex Japan, Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) vận hành trong trường hợp Thành viên sử dụng thẻ ghi nợ được phát hành tại Nhật Bản để thanh toán Số tiền chuyển và Phí dịch vụ cho Công ty.


2. Quy tắc chung

 1. Chính sách Thẻ áp dụng cho Thành viên cùng với các Điều khoản và Điều kiện. Các vấn đề không được cung cấp trong Chính sách Thẻ sẽ được ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện.
 2. Nếu các Điều của Chính sách Thẻ khác với các Điều trong Điều khoản và Điều kiện thì các Điều của Chính sách Thẻ này sẽ được ưu tiên áp dụng khi thẻ ghi nợ được sử dụng để chuyển tiền.
 3. Trừ khi được quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách thẻ có cùng ý nghĩa với các điều khoản được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện.
 4. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các từ ở số ít phải bao gồm số nhiều và ở số nhiều sẽ bao gồm số ít.
 5. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, tham chiếu đến một giới tính sẽ bao gồm tham chiếu đến các giới tính khác.

3. Định Nghĩa

 1. “Số thẻ” là một số có 16 hoặc 19 chữ số được hiển thị trên mặt trước hoặc mặt sau của thẻ và được sử dụng để xác định cả công ty phát hành thẻ ghi nợ và chủ tài khoản.
 2. “Thẻ ghi nợ” (sau đây gọi là “Thẻ”) là thẻ thanh toán được phát hành tại Nhật Bản, thẻ này sẽ trừ tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của người tiêu dùng khi thẻ được sử dụng.
 3. “Dịch vụ Thẻ ghi nợ” (sau đây gọi là “Dịch vụ Thẻ”) là dịch vụ mà Thành viên thanh toán cho Số tiền Chuyển và Phí Dịch vụ bằng việc sử dụng Thẻ.
 4. “Mã số định danh cá nhân (‘PIN’)” là số/mã gồm 3 chữ số được cấp cho Thành viên tại thời điểm phát hành Thẻ nhằm mục đích bảo mật.

4. Quản lý thẻ

 1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm quản lý Thẻ để không cho người khác sử dụng Thẻ. Thẻ và Dịch vụ thẻ sẽ được coi là do Thành viên sử dụng nếu Thẻ, số thẻ hoặc mã PIN được sử dụng.
 2. Thành viên không được chuyển nhượng, cho mượn, cầm cố hoặc thiết lập bất kỳ quyền nào cho bên thứ ba hoặc cung cấp cho bên thứ ba sử dụng Thẻ hoặc vào vị trí của Thành viên với tư cách là một bên tham gia hợp đồng theo Chính sách thẻ, hoặc bất kỳ quyền nào khác liên quan đến Dịch vụ Thẻ.
 3. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm quản lý mã PIN và các thông tin bảo mật khác để thông tin đó sẽ không bị bên thứ ba biết được. Curfex không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Thành viên phải gánh chịu do bên thứ ba biết được mã PIN của Thành viên hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào khác.
 4. Thành viên phải liên tục kiểm tra lịch sử giao dịch của mình và sẽ thông báo cho Curfex nếu nhận thấy và biết được bất kỳ giao dịch trái phép, không đúng hoặc không chính xác nào ngay lập tức. Theo quyết định riêng của mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Curfex có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các cơ quan thực thi pháp luật khi tin tưởng một cách có lý rằng có liên quan đến trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp, được sử dụng mà không được phép của người quản lý thẻ hoặc thẻ bị sử dụng sai mục đích. Thành viên sẽ không được đưa ra bất kỳ phản đối nào.

5. Sử dụng thẻ

 1. Thành viên có thể sử dụng Thẻ để thanh toán Số tiền chuyển khoản và Phí dịch vụ (sau đây gọi chung là “Thanh toán bằng thẻ”) cho Curfex để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Tỷ giá hối đoái và Phí dịch vụ sẽ được cung cấp trong Báo giá khi nhận được yêu cầu của Thành viên. Tỷ giá hối đoái được cung cấp trong Báo giá sẽ có hiệu lực trong 24 giờ. Khi sử dụng Thanh toán bằng thẻ, cũng sẽ có một khoản phí riêng được gọi là “Phí Thẻ” được tính cho việc sử dụng Dịch vụ Thẻ. Phí Thẻ sẽ dao động từ 1% đến 5% số tiền thanh toán (các phần dưới một (1) Yên sẽ được làm tròn thành nguyên Yên) và sẽ do Thành viên chịu. Thành viên sẽ được thông báo về Phí Thẻ thực tế khi Yêu cầu được thực hiện và nó sẽ được cung cấp trong Báo giá.
 3. Thành viên không được thực hiện Thanh toán bằng Thẻ vượt quá số dư hiện có của Thẻ Ghi nợ của mình. Mọi Khoản Thanh toán bằng Thẻ như vậy sẽ tự động bị từ chối và hủy bỏ.
 4. Curfex có thể từ chối cho phép sử dụng Thẻ nếu việc sử dụng Thẻ đó thuộc bất kỳ mục nào sau đây:
  1. Các khoản thanh toán thường lệ mà được ủy quyền trước;
  2. Các giao dịch liên quan đến việc nhận tiền mặt (ngoại trừ rút tiền tại ATM), bao gồm ví dụ: hoàn tiền, phiếu chuyển tiền, séc du lịch, ngoại hối hoặc bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
  3. Các giao dịch vi phạm pháp luật và các quy định, hoặc các giao dịch trái với trật tự và đạo đức xã hội;
  4. Nếu Thành viên sử dụng Thẻ không thuộc quyền sở hữu của Thành viên;
  5. Nếu Curfex cho rằng Thẻ đang được sử dụng mà không có sự cho phép của Thành viên của Thẻ đó; hoặc
  6. Nếu Curfex cho rằng có bất kỳ lý do chính đáng nào khác ngoài những lý do trong các mục nêu trên mà yêu cầu họ từ chối cho phép sử dụng Thẻ.
 5. Curfex có thể tạm dừng hoặc hủy bỏ việc xử lý Thanh toán bằng Thẻ theo quyết định riêng của mình say khi suy xét nếu xét thấy rằng giao dịch mà Thành viên yêu cầu là hoặc có khả năng là hành vi sai trái, gian lận, bất hợp pháp, tội phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện.

6. Hoàn Trả

 1. Trong trường hợp Thành viên cần hủy Thanh toán bằng Thẻ, Thành viên phải liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của Curfex tại hello@curfex.com để được hỗ trợ. Chỉ những giao dịch chưa hoàn tất mới có thể bị hủy.
 2. Curfex có thể xử lý hoàn tiền vào Thẻ của Thành viên trong trường hợp không thể thực hiện Thanh toán cho người thụ hưởng của Thành viên. Thành viên sẽ được thông báo về việc hủy bỏ.
 3. Sau khi Thanh toán bị hủy, có thể mất đến 10 ngày làm việc để xử lý việc hoàn lại tiền trên Thẻ. Khoản tiền hoàn lại sẽ được trả lại cho Thẻ. Có thể bị tính Phí hoàn trả.

7. Thiết lập, sửa đổi và bãi bỏ

Việc xây dựng, sửa đổi, bãi bỏ quy chế này do Bộ phận Điều hành soạn thảo và Ban Giám Đốc công ty phê duyệt.