Curfex

Chính Sách Bồi Thường Cho Các Giao Dịch Gian Lận

Điều 1. Mục đích

Chính sách bồi thường cho các giao dịch gian lận (sau đây được gọi là “Chính sách”) dựa trên Điều 3 của Quy Định Nội Bộ về Bồi Thường cho Các Giao Dịch Gian Lận và nó sẽ phù hợp với Đạo Luật Dịch Vụ Thanh Toán, Quy Định Của Văn Phòng Nội Các đối với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Tiền và các hướng dẫn liên quan. Mục đích của Chính sách là xây dựng chính sách bồi thường và các biện pháp khác cho tổn thất do các giao dịch gian lận gây ra để thực hiện việc bồi thường được thích hợp và nhanh chóng.


Điều 2. Chi tiết bồi thường, hoàn cảnh / yêu cầu, v.v.

2.1. Khi xảy ra tổn thất đối với Thành viên của dịch vụ chuyển tiền mà Công ty cung cấp (sau đây gọi là “Dịch vụ”) do yêu cầu từ một người không có thẩm quyền mà không như ý muốn của Thành viên, Thành viên đó là nạn nhân của các giao dịch gian lận như vậy khi sử dụng Dịch vụ thì có đủ điều kiện để được bồi thường và nhiều cuộc điều tra khác nhau có thể được tiến hành đối với sự việc gian lận đó.

2.2. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, Thành viên có thể không được bồi thường hoặc chỉ đủ điều kiện cho một phần bồi thường:

 1. Khi hành động của Thành viên là "cố ý", hoặc có "sơ suất nghiêm trọng", hoặc "sơ suất";
 2. Khi Thành viên không cung cấp cho Công ty hoặc cảnh sát lời giải thích đầy đủ về các sự kiện và / hoặc hoàn cảnh;
 3. Khi Thành viên không thông báo kịp thời cho Công ty trong vòng 60 ngày sau khi xảy ra thiệt hại;
 4. Khi Thành viên giải thích sai cho Công ty về những vấn đề quan trọng;
 5. Khi Thành viên chưa cập nhật phần mềm diệt vi rút, hệ điều hành, trình duyệt, v.v. của mình lên phiên bản mới nhất;
 6. Khi Thành viên lưu trữ tài khoản, mật khẩu, v.v. liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi trên máy tính, điện thoại di động, v.v.;
 7. Khi Thành viên vô tình nhập tài khoản, mật khẩu, v.v. của mình, chẳng hạn như bị lừa đảo bằng hình thức lừa đảo qua email, mặc dù Công ty đã thông báo và cảnh báo cho Thành viên về những rủi ro đó;
 8. Khi các hành vi khác được coi là cố ý, sơ suất hoặc sơ suất nghiêm trọng được phát hiện ở Thành viên; hoặc
 9. Trong trường hợp thiệt hại có lợi cho trật tự xã hội, chẳng hạn như chiến tranh và bạo loạn.

2.3. Công ty sẽ xem xét nội dung bồi thường cụ thể trong từng trường hợp riêng biệt bằng việc xem xét tình trạng sử dụng của từng Thành viên, tình trạng các biện pháp bảo mật được áp dụng, kết quả điều tra của cơ quan công an, v.v.


Điều 3. Nội dung thủ tục bồi thường

3.1. Thành viên phải thực hiện các công việc sau để đủ điều kiện được bồi thường:

 1. Thành viên phải liên hệ ngay với chúng tôi qua email khi biết được “các giao dịch bất hợp pháp mà họ không nhớ gì”;
 2. Thành viên phải nhanh chóng báo cảnh sát; và
 3. Thành viên phải hợp tác với Công ty và cảnh sát khi tiến hành các cuộc điều tra.

3.2. Thành viên cũng phải cung cấp các nội dung sau cho Công ty với các tài liệu cần thiết hoặc các tư liệu bổ sung kèm theo.

 1. Số tiền tổn thất;
 2. Ngày mất;
 3. Bối cảnh của sự mất tiền; và
 4. Các vấn đề khác theo yêu cầu của Công ty.

3.3. Sẽ không bồi thường nếu

 1. Thành viên không cung cấp các mục được yêu cầu trong Khoản 3.2;
 2. Sai sự thật được nêu trong các tài liệu hoặc tư liệu được cung cấp; hoặc
 3. Thành viên không hợp tác với Công ty và / hoặc cảnh sát khi tiến hành các cuộc điều tra.

Điều 4. Các vấn đề liên quan đến việc chia sẻ bồi thường với các đối tác

4.1. Trường hợp Công ty có đối tác mà Thành viên có tài khoản tiền gửi, v.v. và Thành viên yêu cầu bồi thường trong trường hợp có giao dịch gian dối, Công ty sẽ hợp tác với đối tác để tiến hành điều tra và đưa ra mức bồi thường. Công ty cũng sẽ là đầu mối liên hệ để giải đáp thắc mắc đối với Thành viên.

4.2. Mọi yêu cầu bồi thường từ nạn nhân của các giao dịch gian lận mà không phải là Thành viên của Dịch vụ sẽ nằm ngoài phạm vi bồi thường của chúng tôi. Công ty sẽ hỗ trợ các đối tác của chúng tôi bằng cách hướng dẫn những nạn nhân này đến Chính sách của họ.


Điều 5. Chuyển giao quyền sau bồi thường

Nếu Công ty thực hiện bồi thường theo Chính sách, tất cả các quyền liên quan đến việc sử dụng trái phép dẫn đến bồi thường sẽ được chuyển từ Thành viên sang Công ty.


Điều 6. Đơn vị tư vấn bồi thường và thông tin liên hệ

Đơn vị tư vấn bồi thường sẽ là Bộ Phận Điều Hành, và đơn vị tư vấn và phương pháp áp dụng bồi thường sau đây sẽ được thành lập và đăng trên trang web.
Đơn vị tư vấn bồi thường:
Đơn Vị Tư Vấn Khách Hàng, Bộ Phận Điều Hành, CURFEX JAPAN, Inc.
Tầng 4, Tòa nhà Otemachi, 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
Giờ làm việc Chăm sóc Khách hàng: 10:00 - 18:00 (giờ Nhật Bản; không bao gồm các ngày cuối tuần và ngày lễ.)
Email: hello@curfex.com


Điều 7. Huỷ Bỏ và Đình Chỉ Chính Sách

Công ty có thể tạm dừng hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Chính sách mà không cần thông báo trước cho Thành viên nếu thấy cần thiết do cần bảo trì hệ thống, lỗi đường truyền và lỗi máy tính hoặc bất kỳ lý do hoạt động nào khác mà Công ty cho là cần thiết. Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến thiệt hại mà Thành viên phải gánh chịu trong thời gian Chính Sách bị chấm dứt hoặc đình chỉ.


Điều 8. Tiêu chuẩn để thông báo về các giao dịch gian lận

Trong trường hợp các giao dịch gian lận đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra, Công ty sẽ nhanh chóng công bố thông tin cần thiết với sự hợp tác của đối tác (nơi có đối tác, v.v.) khi chúng tôi xác định rằng là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại lan rộng ( thiệt hại thứ cấp), để tránh xảy ra các vụ việc tương tự hoặc tránh ảnh hưởng lớn tới xã hội về số lượng thiệt hại và số vụ việc.


Điều 9. Thiết lập, sửa đổi và bãi bỏ

Việc thiết lập, sửa đổi và bãi bỏ Chính sách sẽ do Bộ Phận Điều Hành thực hiện nếu có những thay đổi của điều kiện kinh tế, việc sửa đổi và bãi bỏ các luật và quy định, những thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Công ty và các trường hợp khác, và việc thay đổi này sẽ được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc công ty.